برچسب: دکانداری معنوی

دکان داریهای معنوی

?در سالیان اخیر بزرگان دینی کشور به ویژه مقام معظم رهبری، مکرراً نسبت به گسترش عرفانهای کاذب در کشور، دکانداریهای معنوی و آسیب هایی از این...