دسته: مطالب تولیدی سایت روشنگری

کارهای جاهلانه؛ زمینه ساز مدعیان دروغین

?بروز انحرافاتی چون جریانهای: #احمد_الحسن_بصری (مدعی یمانی)، #شیخ_اکبر_تهرانی، #کاظمینی_بروجردی، #علی_یعقوبی و امثال آنها معلول علتهای گوناگونی است، ولی بدون شک یکی از عوامل این است که...