دسته: بیانات رهبری

کارهای جاهلانه؛ زمینه ساز مدعیان دروغین

?بروز انحرافاتی چون جریانهای: #احمد_الحسن_بصری (مدعی یمانی)، #شیخ_اکبر_تهرانی، #کاظمینی_بروجردی، #علی_یعقوبی و امثال آنها معلول علتهای گوناگونی است، ولی بدون شک یکی از عوامل این است که...

دکان داریهای معنوی

?در سالیان اخیر بزرگان دینی کشور به ویژه مقام معظم رهبری، مکرراً نسبت به گسترش عرفانهای کاذب در کشور، دکانداریهای معنوی و آسیب هایی از این...